Location

 Geeta Ashram
     Regn #: E-2866/Pune

     No. 2, Ganesh Mansion,
     Elphinstone Road, Khadki,
     Pune - 411 003

Phone : +91-8446008805
Email :  geeta.ashram250699@gmail.com
YouTube :  Geeta Ashram Youtube Channel Facebook :  Geeta Ashram Facebook Page